ο συλλογοσ

Καταστατικό συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέσα Εκπλήρωσης Σκοπού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο ( Επωνυμία – Έδρα )

Ιδρύεται σωματείο από τους φοροτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστικά γραφεία του Νομού Μαγνησίας, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και με έδρα το Βόλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο ( Σκοπός )

Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η αναβάθμιση του επαγγέλματος του φοροτέχνη – λογιστή, η ανάπτυξη μεταξύ των μελών συνεργασίας και συναδελφικότητας, η ανάπτυξη στα μέλη της οργανωμένης προσπάθειας για την αποφασιστική συμμετοχή τους στο έργο της πολιτείας, για τη θεσμοθέτηση φορολογικών νόμων και κανόνων – αρχών φορολογικού δικαίου, για την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στον έλληνα φορολογούμενο.

Το σωματείο αποτελεί τμήμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών «Π.Ο.Φ.Ε.Ε.» και συμμετέχει σ’ αυτή με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Ομοσπονδίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο ( Μέσα εκπλήρωσης Σκοπού)

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, το σωματείο θα επιδιώξει:

1.- Με την συντονισμένη ενεργοποίηση και συνεχή ενημέρωση των μελών, με την έκδοση εντύπων σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο των μελών, όσο και της Πολιτείας στον επαγγελματικό κλάδο και στον έλληνα φορολογούμενο.

2.- Με την συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απολαυή δικαιωμάτων, που η ΕΕ παρέχει στην Πολιτεία, ως μέλος της.

3.- Με τη ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής συνεργασίας και με την επιμόρφωση των μελών του σωματείο, σε επαγγελματικά θέματα.

4.- Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων ομιλιών, εκδρομών, παραστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας.

5.- Το σωματείο μπορεί να απευθύνεται στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων ,που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μέλη – Εγγραφή – Αποχώρηση – Κυρώσεις – Διαγραφή – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο (Μέλη)

1.- Μέλη του σωματείου εγγράφονται και μπορούν να είναι, όλοι όσοι έχουν άδεια λογιστή φοροτέχνη και ασκούν το επάγγελμα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών στο Νομό Μαγνησίας

2.- Τα παραπάνω μέλη αποδέχονται πλήρως τις αρχές του σωματείου και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του.

3.- Μέλος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σωματείο, χάνει την ιδιότητα του μέλους, από την ημέρα που ανακοινωθεί η παραίτησή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο ( Εγγραφή Μελών )

1.- Η εγγραφή γίνεται με αίτηση που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο, με θέμα την εγγραφή του υποψηφίου μέλους στο μητρώο των μελών και περιέχει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτός που κάνει την αίτηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Για την αποδοχή της αίτησης αποφαίνεται το διοικητικό συμβούλιο.

3.- Τα διοικητικό συμβούλιο εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται με απόφασή του, την οποία λαβαίνει στην πρώτη τακτική συνεδρίασή του, μετά την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά απορρίπτει αυτή.

4.- Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση εγγραφής, το υποψήφιο μέλος του σωματείου μπορεί να φέρει το θέμα του στη πρώτη γενική συνέλευση και να προσφύγει στα δικαστήρια, κατά τις διατάξεις του ν. 1712/87, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5.- Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα (1 ) μήνα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6Ο ( Αποχώρηση Μελών )

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σωματείο, οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος που αποχωρεί από το σωματείο, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη περιουσία του, ούτε μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο (Κυρώσεις )

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει, με απόφασή του την πειθαρχική ποινή της σύστασης στα μέλη του που αδικαιολόγητα καθυστερούν τις συνδρομές τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο ( Διαγραφή Μελών )

1.- Διαγράφονται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου ή του ενός πέμπτου (1/5 ) των μελών, αφού προηγούμενα κληθούν σε απολογία τα μέλη που :

α.- Απειθαρχούν στις αρχές του παρόντος καταστατικού και προβαίνουν σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του σωματείου και στα συμφέροντα των μελών.

β.- Καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο σωματείο, περισσότερο από δύο (2) χρόνια.

γ.- Χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία, δεν πήραν μέρος σε δύο (2) συνεχείς τακτικές συνελεύσεις του σωματείου.

δ.- Πάψουν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο σωματείο, και

ε.- Καταδικαστούν αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο περί επαγγελματικών σωματείων.

2.- Το μέλος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους, μπορεί να επανεγγραφεί, αφού τακτοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές του.

3.- Το μέλος που διαγράφεται μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ’ αυτό της απόφασης περί διαγραφής, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.

4.- Στη περίπτωση της διαγραφής μέλους για τους λόγους της παραγράφου 1α αυτού του άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο κάνει προηγούμενα έγγραφη σύσταση στο μέλος να σταματήσει τις παραβιάσεις.

5.- Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή ισχύουν από την οριστική επικύρωση ή απόρριψη από την πρώτη, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί διαγραφής, τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, που επιλαμβάνεται υποχρεωτικά της διαγραφής.

6.- Μέλος που διαγράφεται για τους παραπάνω λόγους από το μητρώο του σωματείου ,δεν έχει κανένα δικαίωμα στη περιουσία του, ούτε μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο (Υποχρεώσεις Μελών )

Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται :

1.- Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, για τα συμφέροντα των συναδέλφων τους και της τάξης γενικότερα, εφαρμόζοντα τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο σωματείο.

3.- Να προσέρχονται ανελλιπώς στις γενικές συνελεύσεις και να εκφράζουν σ’ αυτές ελεύθερα τη γνώμη τους, καθώς και στις κάθε είδους εκδηλώσεις του σωματείου.

4.- Να γνωστοποιούν στο διοικητικό συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο (Δικαιώματα Μελών )

Τα μέλη που τηρούν το καταστατικό του σωματείου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δικαιούνται:

1.- Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στη διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων, για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου .

2.- Να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιου, την ελεγκτική και εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους, για τις ανώτερες οργανώσεις που ανήκει το σωματείο.

3.- Να προκαλούν τη σύγκληση εκτάκτων γενικών συνελεύσεων, με τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

4.- Να υπογράφουν το βιβλίο παρουσιών της γενικής συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Πόροι – Βιβλία του Σωματείου – Διαχειριστική Περίοδος

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

1.- Πόροι του σωματείου είναι :

α.- Το δικαίωμα της εγγραφής των μελών, που ορίζεται στο ποσό των δραχμών 5.000 .

β.- Η ετήσια συνδρομή των μελών, που ορίζεται στο ποσό των δραχμών 18.000.

γ.- Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και που δεν μπορούν να υπερβούν, κάθε χρόνο το διπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.

δ.- Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις ,λαχειοφόρες αγορές, οι τόκοι του κεφαλαίου.

ε.- Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, εφόσον δεν βαρύνουν το σωματείο.

2.- Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής, μπορούν να αυξομειωθούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο (Ταμειακά Τακτοποιημένα Μέλος )

Ταμειακά τακτοποιημένο μέλος, θεωρείται αυτό που δεν οφείλει στο σωματείο συνδρομές και εξοφλεί αυτές, πριν από τη γενική συνέλευση ή τις εκλογές του σωματείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο ( Βιβλία του Σωματείου – Διαχειριστική Περίοδος )

1.- Το σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου Βόλου, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, ήτοι:

α.- Μητρώο μελών .

β.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών.

γ.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου.

δ.- Βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειράς όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε.- Βιβλίο περιουσίας, όπου καταχωρίζονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

στ.- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ελεγκτικής επιτροπής.

ζ.- Βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών του σωματείου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο.

η.- Βιβλίο πρωτοκόλλου, όπου καταχωρίζονται κατά ημεροχρονολογία όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

θ.- Κάθε άλλο βιβλίο, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

2.- Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

3.- Τα μέλη του σωματείου, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει το σωματείο, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

4.- Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Όργανα του Σωματείου – Εκλογές

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο ( Όργανα του Σωματείου )

Τα όργανα του σωματείου είναι :

1.- Η γενική συνέλευση των μελών, 2.- Το διοικητικό συμβούλιο, 3.- Η ελεγκτική επιτροπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο ( Γενική Συνέλευση )

1.- Η γενική συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

2.- Η γενική συνέλευση των μελών, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο, εκτός εάν από το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, εποπτεύει και ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή, ιδία δε :

α.- Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου.

β.- Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

γ.- Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του σωματείου, εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.

δ.- Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο, την ελεγκτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τις ανώτερες οργανώσεις.

ε.- Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού .

στ.- Αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή μέλους.

ζ .- Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του σωματείου.

η.- Συζητάει και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

3.- Η γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης )

1.- Η τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, συγκαλείται κάθε χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο, με έγγραφη πρόκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Σ’ αυτή μπαίνουν για έγκριση :

α.- Ο διοικητικός απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου.

β.- Ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου χρόνου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος.

γ.- Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

δ.- Κάθε άλλο θέμα εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που υποβάλλεται από τη διοίκηση ή από μέλος και εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση .

2.- Η έκτακτη γενική συνέλευση, συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των άλλων θεμάτων, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η γενική συνέλευση. Εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Αστικού Κώδικα. Στη περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι, η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολοκλήρου του διοικητικού συμβουλίου ή των μελών του, που εμπόδισαν τη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του σωματείου. Μπορεί όμως να γίνει και σε άλλο Δήμο, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο ( Απαρτία Γενικής Συνέλευσης )

1.- Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται σαυτή τουλάχιστο το ήμισυ (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά τη πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός πέμπτου (1/4) τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

2.- Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο (Έναρξη Εργασιών Γενικής Συνελεύσεως)

Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης. Αμέσως εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ψηφολέκτης, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης φροντίζει για την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και στη συνέχεια την καθαρογραφή τους στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, το οποίο παραδίδει στο διοικητικό συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο (Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως )

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που αφορούν εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, αντιπροσώπους για τις ανώτερες οργανώσεις που ανήκει το σωματείο, επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, προσωπικά γενικά ζητήματα ,έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και κήρυξη απεργίας, λαμβάνονται με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση της χειρός ,ουδέποτε όμως δια βοής.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο.

2.- Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4)των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3.- Απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί εάν στη συνέλευση παρευρέθησαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

4.- Δια την τροποποίηση του καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του σωματείου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστο του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο (Εφορευτική Επιτροπή )

1.- Στο τέλος των εργασιών της γενικής συνέλευσης, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου, δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

2.- Η εφορευτική επιτροπή προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, όπως ορίζει ο νόμος .

3.- Η εφορευτική επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, εποπτεύει δε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

4.- Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει πρακτικό που να φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και τις ψήφους που έλαβε κάθε συνδυασμούς και κάθε υποψήφιος του συνδυασμού. Ανακηρύσσει τους επτά (7) πρώτους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ισάριθμους για τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για τακτικά μέλη της ελεγκτικής επιτροπής και ισάριθμους για τα αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η εκλογή των αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις, γίνεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο (Υποψηφιότητες)

1.- Όσα από τα μέλη θέλουν να εκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο ή στην ελεγκτική επιτροπή ή αντιπρόσωποι για τις ανώτερες ενώσεις, υποβάλλουν αίτηση στην εφορευτική επιτροπή, πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

2.- Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, το όργανα του σωματείου για το οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί και ο συνδυασμός στο οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος ως μεμονωμένος υποψήφιος.

3.- Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για καταρτισμό συνδυασμών καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο .

4.- Η εφορευτική επιτροπή κάνει γνωστό τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους με πρακτικό ανακήρυξης που το τοιχοκολλάει στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

5.- Κάθε συνδυασμός ορίζει ένα υπεύθυνο, ο οποίος δηλώνει στην εφορευτική επιτροπή τη αποδοχή των υποψηφίων του συνδυασμού ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο (Αρχαιρεσίες – Ψηφοδέλτια )

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.

2.- Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τον αριθμό των θέσεων του αντιστοίχου οργάνου, εάν δε είναι περισσότεροι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο χωρίς όμως να υπολογίζονται οι σταυροί προτίμησης.

3.- Κατά την ψηφοφορία και την διαλογή, δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.

4.- Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του σωματείου, ο τίτλος του συνδυασμού και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του σωματείου. Όταν υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, τούτο καταρτίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, μόνο που δεν υπάρχει σαυτό τίτλος συνδυασμού. Καταχωρούνται πρώτα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο, μετά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για την ελεγκτική επιτροπή και τέλος τα ονοματεπώνυμα για τους αντιπροσώπους.

5.- Τα έξοδα της εφορευτικής επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια, καλύπτονται από το ταμείο του σωματείου, όπως επίσης και τα έξοδα παράστασης του δικαστικού αντιπροσώπου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23 (Σύστημα Εκλογών)

1.- Η εκλογή των οργάνων του σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.- Οι έδρες του διοικητικού, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

3.- Χωριστός υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

4.- Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

5.- Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους και στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μια έδρα για το διοικητικό συμβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο κατά τη διανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το ήμισυ (1/2) του εκλογικού μέτρου.

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στη κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του .

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστο ίσος με το ήμισυ (1/2) των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.

6.- Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται ανά μια κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

7.- Όταν οι εκλογές γίνονται με ένα μόνο ( κοινό – ενιαίο ) ψηφοδέλτιο, οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που έλαβαν σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο ( Ψηφοφορία – Πρακτικά Διαλογής)

1.- Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των εγγραφών αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, με την υπογραφή του και την σφραγίδα της οργάνωσης.

2.- Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του σωματείου και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία του σωματείου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο – Θητεία – Συγκρότηση – Αρμοδιότητες – Λειτουργία

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο (Διοικητικό Συμβούλιο )

1.- Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών.

2.- Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου κενωθεί θέση μέλους του, τότε αυτή η θέση συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος, που προέρχεται υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο με τον αναπληρούμενο. Η αναπλήρωση γίνεται πάντα με τη σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού Σε περίπτωση που κενωθούν τρεις (3) θέσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, με εκλογή ίσου αριθμού τακτικών μελών και αναπληρωματικών.

3.- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού ή από έξη (6) συνεδριάσεις, ανεξαρτήτως σειράς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, εκπίπτει από το αξίωμά του και αναπληρώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.

4.- Τα αξιώματα των οργάνων του σωματείου είναι άμισθα. Τα έξοδα που καταβάλλουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το ταμείο του σωματείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο (Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)

1.- Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του σωματίου διαρκεί τρία (3) χρόνια. Αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την αντίστοιχη ημέρα συμπλήρωσης της τριετίας. Η συγκρότηση σε σώμα πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

2.- Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν τη θητεία των τακτικών που αναπληρώνουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο ( Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου )

1.- Τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε ή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2.- Εάν ο συγκεντρώσας τους περισσοτέρους σταυρούς αδρανήσει, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης του ιδίου συνδυασμού ή ο δεύτερος στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

3.- Σε μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο υπεύθυνος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων .

4.- Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο παραδίδει στο νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών τη σφραγίδα του συλλόγου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά οτιδήποτε ανήκει στο σωματείο, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου)

1.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί το σωματείο, σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστικές ή άλλου είδους πράξεις, από πληρεξούσιο.

3.- Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το σωματείο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείο διοικεί αυτό και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και τη πιστή τήρηση και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο :

α.- Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών του σωματείου, πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

β.- Αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των προσόδων του σωματείου, για την πραγμάτωση των σκοπών του.

γ.- Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων για τα μέλη του σωματείου.

δ.- Ενημερώνει τα μέλη του σωματείου για τη πορεία και την εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών θεμάτων του κλάδου.

ε.- Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα και αριθμημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Βόλου.

5.- Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των εργασιών της.

6.- Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και θέτει προς έγκριση στη γενική συνέλευση, τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων των δύο επομένων ημερολογιακών χρόνων.

7.- Το διοικητικό συμβούλιο συντονίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

8.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει πάντα γνώμονα της πολιτικής του, την αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου, με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο (Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου)

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα ,ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Στη πρόσκληση αναγράφονται, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις παρακάτω

περιπτώσεις :

α.- Όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.

β.- Όταν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστο μέλη, με έγγραφη αίτηση που αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα.

3.- Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4.- Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο τεσσάρων (4) μελών.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή που παραστάθηκαν και διαφώνησαν, της διαφωνίας τους βεβαιουμένης στα πρακτικά του συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο (Καθήκοντα –Αρμοδιότητες Προέδρου)

1.- Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο μπροστά σε κάθε δικαστήριο και αρχή και σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

2.- Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις.

3.- Υπογράφει κάθε έγγραφο, τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα έγγραφα με διαχειριστικό περιεχόμενο, που υπογράφονται και από τον Ταμία του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Φροντίζει για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για κάθε είδους υποχρέωση του σωματείου.

5.- Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία, εκδίδει εντολές προς τον Ταμία, για είσπραξη ή πληρωμή, συντάσσει σε συνεργασία με τον Ταμία, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους θέτει για έγκριση στη γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο (Καθήκοντα Αντιπροέδρου)

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγω, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο ( Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα )

1.- Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, πλην των διαχειριστικών.

2.- Τηρεί το αρχείο και κρατεί τη σφραγίδα του σωματείου .

3.- Τηρεί το βιβλίο πρακτικών και συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενεργεί την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για υλικά (Βιβλία ) του σωματείου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο ( Καθήκοντα Ταμία )

1.- Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό ταμειακό έγγραφο.

2.- Καταρτίζει με τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό.

3.- Εκτελεί τη λογιστική και ταμειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με αντίστοιχα γραμμάτια και εντάλματα, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

5.- Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο διοικητικό συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων, για έγκριση, που καταχωρείται στα πρακτικά.

6.- Κρατάει τα μετρητά του ταμείου, τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά των εισπράξεων και καταθέτει στο όνομα του σωματείου σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή στο Ταμιευτήριο, κάθε ποσό που ξεπερνάει τις 20.000 δραχμές. Το ποσό των μετρητών που κρατάει ο Ταμίας μπορεί να αυξομειωθεί, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

7.- Αποσύρει από τις καταθέσεις κάθε χρηματικό ποσό, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.

8.- Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο (Καθήκοντα Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων )

1.- Ο Έφορος Δημοσίων σχέσεων, είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για κάθε δημόσια εκδήλωση του σωματείου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2.- Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη του σωματείου, στον ημερήσιο τύπο και στα μέσα ενημέρωσης και για την αποστολή τηλεγραφημάτων προς τους αρμόδιους φορείς.

3.- Έχει την αρμοδιότητα για τη καλή οργάνωση κα την πετυχημένη εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών, με την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Ελεγκτική Επιτροπή

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο (Συγκρότηση )

1.- Η οικονομική εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου ανήκει στην ελεγκτική επιτροπή.

2.- Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του σωματείου από τη γενική συνέλευση των αρχαιρεσιών. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κα ισάριθμα αναπληρωματικά.

3.- Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται σε σώμα, μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο ( Αρμοδιότητες )

1.- Η ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει εάν οι οικονομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του σωματείου.

2.- Εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του σωματείου και ζητάει την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου και κάθε άλλη εξήγηση ή πληροφορία.

3.- Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και να υποβάλλει γι’ αυτά ολοκληρωμένη έκθεση στη γενική συνέλευση του σωματείου.

4.- Έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση του σωματείου δύο (2) φορές το χρόνο και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Σωματείου – Εκκαθάριση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο

1.- Η τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του σωματείου αποφασίζονται μόνο από τη γενική συνέλευση.

2.- Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται στη γενική συνέλευση η παρουσία του ημίσεως (1/2 ) τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4 ) των παρόντων .

3.- Η γενική συνέλευση που θα αποφασίσει για την διάλυση του σωματείου, θα αποφασίσει και για τη διάθεση της περιουσίας του. Το σωματείο αφού διαλυθεί τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υφίσταται μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο του σωματείου φέρει υποχρεωτικά σημείωση ότι αυτό τελεί υπό εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε, τρεις τον αριθμό, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, προβαίνοντες στην εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Σφραγίδα – Λοιπές Διατάξεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο ( Σφραγίδα )

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει περιφερειακά τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και στο κέντρο ένα ανοιχτό βιβλίο, στο οποίο αριστερά θα αναγράφεται η λέξη ΔΟΥΝΑΙ και δεξιά η λέξη ΛΑΒΕΙΝ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο ( Λοιπές Διατάξεις )

1.- Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, σύμφωνα πάντα με το πνεύμα του καταστατικού αυτού και συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων περί επαγγελματικών σωματείων.

2.- Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε από τους ιδρυτές του, το έτος 1992, με τον τίτλο «Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μαγνησίας» και αποτελούμενο από 39 άρθρα, αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. Π.27/420/15/1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 1371 στις 28-05-1992 και έκτοτε λειτουργεί νομίμως. Τροποποιήθηκε με την από 01-02-1993 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 128/26-10-1994 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και καταχωρήθηκε ομοίως στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 1371 στις 21-12-1994. Τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 20-05-2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του και αποτελούμενο από 39 άρθρα με τον ίδιο τίτλο, θέλει ισχύσει από της εγκρίσεώς του από το Ειρηνοδικείο Βόλου και της καταχωρήσεώς του στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων .

Βόλος, 20 Μαΐου 2015

Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μαγνησίας

Copyright 2020 – Circus Design Studio

Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μαγνησίας

Copyright 2020 – Circus Design Studio

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, και την ορθή περιήγηση σας.